Zaans Medisch Centrum:
automatisering van de wachttijdbepaling binnen Hix

Ziekenhuizen en behandelklinieken publiceren maandelijks een overzicht van de wachttijden voor polikliniekbezoeken, behandelingen en diagnostiek per vestigingslocatie op hun website. Voor patiënten en voor zorgverzekeraars is het belangrijk dat er goede en actuele informatie beschikbaar is over deze wachttijden. Daarnaast moeten vanaf 1 augustus 2018 de wachttijdgegevens aangeleverd worden aan de Nederlandse Zorgautoriteit via een vast format voor een automatische monitoring van de wachttijden in de medisch specialistische zorg. Om de wachttijden juist en tijdig te publiceren is de hulp van ZZA ingeschakeld.

Wat hebben we gedaan
In nauwe samenwerking met de afdeling Communicatie, de afdeling Kwaliteit en de Zorgadministratie is de huidige methodiek voor de bepaling van de wachttijden achterhaald. Op basis van de wetgeving is bepaald welke wijzigingen er nodig zijn. Daarnaast is de mogelijkheid tot automatisering van de wachttijdbepaling vanuit Hix in kaart gebracht. ZZA heeft een oplossing binnen HiX ontwikkeld waarbij er geautomatiseerd wachttijden worden berekend volgens de normen van de wetgeving. Eén van de belangrijke keuzes die hierbij gemaakt moest worden was de bepaling van het ordermoment (de datum waarop patiënt en arts besluiten dat een behandeling noodzakelijk is). Nadat de te hanteren meetmomenten zijn bepaald is een analyse uitgevoerd in de uitkomsten van de wachttijdbepaling op basis van retrospectieve data in vergelijking tot de actuele data.

Resultaat
Het Zaans Medisch Centrum heeft op basis van deze analyses een geïnformeerd besluit kunnen nemen voor de gewenste methodiek voor de publicatie van de wachttijden. ZZA heeft zorg gedragen voor de implementatie van de nieuwe werkprocessen, waarbij ook de verschillende gebruikers van uitleg zijn voorzien. Door de prettige constructieve samenwerking binnen het projectteam heeft ZZA er samen met het Zaans Medisch Centrum voor gezorgd dat het Zaans Medisch Centrum tijdig en juist aan de informatieverplichting heeft voldaan.

"ZZA heeft een oplossing binnen HiX ontwikkeld waarbij er geautomatiseerd wachttijden worden berekend volgens de normen van de wetgeving."